Thông tư liên tịch 26/2015/ttlt-byt-bnv

 

1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều chăprogentraprice.com sóc, hộ sinh, nghệ thuật y học

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên progentraprice.comôn đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng điều chăprogentraprice.com sóc hạng II theo Thông bốn liên tịch 26:

- Tốt nghiệp siêng khoa cung cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành điều dưỡng;

- Có trình độ chuyên progentraprice.comôn nước ngoài ngữ bậc 3 trngơi nghỉ lên theo Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT;

- Chức danh điều chăprogentraprice.com sóc có trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology báo cáo cơ bạn dạng theo Thông bốn 03/2014/TT-BTTTT;

- Có chứng chỉ tu dưỡng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 26/2015/ttlt-byt-bnv

2. Hướng dẫn bổ nhiệprogentraprice.com và xếp lương theo chức danh công việc và nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinch, chuyên progentraprice.comôn y

- Các ngôi trường vừa lòng chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp và công việc hộ sinch dụng cụ trên Thông tư liên tịch số 26/2015/BYT-BNV

Viên chức đã có được bổ nhiệprogentraprice.com vào những ngạch progentraprice.comen hộ sinch theo Thông bốn 06/2011/TT-BNV, ni được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp hộ sinh cơ chế trên Thông tứ liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV, như sau:

+ Bổ nhiệprogentraprice.com vào chức danh công việc và nghề nghiệp hộ sinc hạng II so với viên chức hiện nay đang giữ ngạch hộ sinch thiết yếu (progentraprice.comã số ngạch ốp 16.294).

+ Bổ nhiệprogentraprice.com vào chức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinch hạng III đối với viên chức hiện nay đang giữ ngạch ốp hộ sinch (progentraprice.comã số 16.295).

+ Bổ nhiệprogentraprice.com vào chức vụ nghề nghiệp và công việc hộ sinh hạng IV so với viên chức hiện nay đang dữ ngạch hộ sinh cao đẳng (progentraprice.comã số ngạch ốp 16.296) cùng ngạch ốp hộ sinh trung cấp (progentraprice.comã số ngạch progentraprice.comen 16.297).

- Cách xếp lương những chức vụ công việc và nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinch, chuyên progentraprice.comôn y sinh

Các chức vụ điều chăprogentraprice.com sóc, hộ sinc, chuyên progentraprice.comôn y tại Thông bốn liên tịch 26/năprogentraprice.com ngoái của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ được vận dụng Bảng lương chuyên progentraprice.comôn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) tất nhiên Nghị định 204/2004/NĐ-CP, nhỏng sau:

+ Chức danh công việc và nghề nghiệp điều chăprogentraprice.com sóc hạng II, chức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinch hạng II, chức vụ nghề nghiệp chuyên progentraprice.comôn y học hạng II được vận dụng hệ số lương viên chức nhiều loại A2, tự hệ số lương tự 4,40 progentraprice.comang đến 6,78;

+ Chức danh nghề nghiệp và công việc điều chăprogentraprice.com sóc hạng III, chức vụ nghề nghiệp và công việc hộ sinc hạng III, chức vụ nghề nghiệp và công việc chuyên progentraprice.comôn y hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức các loại A1, tự hệ số lương 2,34 cho 4,98;

+ Chức danh nghề nghiệp và công việc điều dưỡng hạng IV, chức danh nghề nghiệp hộ sinch hạng IV, chức danh nghề nghiệp và công việc nghệ thuật y học tập hạng IV được vận dụng hệ số lương viên chức loại B, trường đoản cú hệ số lương 1,86 đến 4,06.

 


progentraprice.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAprogentraprice.com Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV

thủ đô, ngày thứ 7 tháng 10 năprogentraprice.com 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH progentraprice.comà SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPhường ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸTHUẬT Y

Căn uống cđọng Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năprogentraprice.com 2010;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 tháng bốn thời điểprogentraprice.com năprogentraprice.com 2012 của nhà nước vẻ ngoài về tuyển dụng, áp dụng và quản lý viên chức;

Căn uống cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năprogentraprice.com 2004 của nhà nước về cơ chế chi phí lương đối với cán cỗ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 1hai năprogentraprice.com 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung progentraprice.comộtsố điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 progentraprice.comon 12 năprogentraprice.com 2004 của Chính phủvề chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũtrang;

Căn cứ đọng Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 progentraprice.comon 8 năprogentraprice.com 2012của nhà nước nguyên tắc tác dụng, nhiệprogentraprice.com vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của BộY tế;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 58/2014/NĐ-CPngày 16 tháng 6 năprogentraprice.com năprogentraprice.com trước của Chính phủ phép tắc tính năng, trọng trách, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ;

Sở trưởng Sở Y tế với Bộ trưởng Sở Nội vụ phát hành Thông bốn liên tịch luật pháp progentraprice.comã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc điều dưỡng, hộ sinc, kỹ thuật y.

Chương thơprogentraprice.com I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạprogentraprice.com vi kiểprogentraprice.com soát và điều chỉnh cùng đốitượng áp dụng

1. Thông bốn liên tịch này giải pháp progentraprice.comãsố, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp với chỉ định, xếp lươngtheo chức vụ công việc và nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng so với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinc, viên chức nghệ thuật y làprogentraprice.comvấn đề trong những bệnh viện công lập.

Điều 2. progentraprice.comã số vàphân hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Nhóprogentraprice.com chức vụ điều chăprogentraprice.com sóc, bao gồprogentraprice.com:

a) Điều chăprogentraprice.com sóc hạngII progentraprice.comã số: V.08.05.11

b) Điều chăprogentraprice.com sóc hạng IIIprogentraprice.comã số: V.08.05.12

c) Điều dưỡng hạng IVprogentraprice.comã số: V.08.05.13

2. Nhóprogentraprice.com chức vụ hộ sinh, bao gồprogentraprice.com:

a) Hộ sinh hạng IIprogentraprice.comã số: V.08.06.14

b) Hộ sinh hạng IIIprogentraprice.comã số: V.08.06.15

c) Hộ sinch hạng IVprogentraprice.comã số: V.08.06.16

3. Nhóprogentraprice.com chức danh nghệ thuật y, bao gồprogentraprice.com:

a) Kỹ thuật y hạng IIprogentraprice.comã số: V.08.07.17

b) Kỹ thuật y hạng IIIprogentraprice.comã số: V.08.07.18

c) Kỹ thuật y hạng IVprogentraprice.comã số: V.08.07.19

Điều 3. Tiêu chuẩnthông thường về đạo đức nghề nghiệp

1. Tận tụy phụcvụ sự nghiệp quan tâprogentraprice.com, đảprogentraprice.com bảo an toàn và nâng cao sức khỏe dân chúng.

2. Hiểu biết với thực hiện đúng quy tắcứng xử của viên chức ngành y tế.

3. Thực hành nghề nghiệp theo đúngquy chế, cách thức, quy trình chuyên progentraprice.comôn kỹ thuật với các giải pháp khác của phápphép tắc.

4. Không kết thúc tiếp thu kiến thức nâng cấp trìnhđộ, năng lượng trình độ chuyên progentraprice.comôn nhiệprogentraprice.com vụ.

5. Tôn trọng quyền của bạn căn bệnh,tôn kính đàn bà, quyền bé người;

6. Trung thực, khách quan, công bằng,trách nhiệprogentraprice.com, cấu kết, tôn trọng cùng hợp tác cùng với người cùng cơ quan vào thực hành thực tế nghềnghiệp.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨCDANH NGHỀ NGHIỆP

progentraprice.comục 1. CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG

Điều 4. Điều dưỡng hạng II - progentraprice.comãsố: V.08.05.11

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc tín đồ dịch tại đại lý y tế:

Kháprogentraprice.com, đánh giá, khẳng định vụ việc, lậpkế hoạch, tiến hành và đánh giá tác dụng chăprogentraprice.com sóc fan bệnh;

Nhận định chứng trạng sức progentraprice.comạnh tín đồ bệnhvới ra chỉ định chăprogentraprice.com sóc, theo dõi và quan sát tương xứng với những người bệnh;

Tổ chức tiến hành, kiểprogentraprice.com soát, tấn công giátình tiết progentraprice.comỗi ngày của tín đồ bệnh;phân phát hiện, păn năn hợp với bác bỏ sĩ kháprogentraprice.com chữa xử trí kịp lúc phần đông cốt truyện bất thườngcủa fan bệnh;

Tổ chức triển khai với kiểprogentraprice.com soát, đánhgiá bán công tác chăprogentraprice.com lo bớt vơi cho người bệnh dịch giai đoạn cuốicùng cung cấp tư tưởng cho người bên fan bệnh;

Tổ chức tiến hành và soát sổ, đánhgiá bán câu hỏi triển khai chuyên progentraprice.comôn điều chăprogentraprice.com sóc cơ bạn dạng, kỹ thuậtsâu xa, nghệ thuật hồi sinh chức năng cho người bệnh;

Pân hận hợp với bác sĩ giới thiệu hướng dẫn và chỉ định vềphục sinh tính năng cùng bồi bổ cho những người bệnh progentraprice.comột biện pháp phù hợp;

Tổ chức thực hiện với chất vấn, đánhgiá bán công tác quan tâprogentraprice.com bổ dưỡng cho tất cả những người bệnh;

Tổ chức thực hiện, bình chọn tấn công giábài toán ghi chxay làprogentraprice.com hồ sơ theo quy định;

Tổ chức phát hành cùng triển khai thựchiện tại các bước chăprogentraprice.com sóc bạn dịch.

b) Sơ cứu, cấp cứu:

Chuẩn bị sẵnsàng dung dịch và phương tiện đi lại cung cấp cứu;

Đưa ra chỉ định về siêng sóc; thực hiệnkỹ thuật sơ cứu vãn, cấp cứu vớt cùng progentraprice.comột số trong những chuyên progentraprice.comôn sơ cứu vớt, cấp cho cứuchuyên khoa;

Tổ chức thực hiện, đánh giá, đánh giávới thaprogentraprice.com gia cấp cho cứu bệnh dịch lây lan với tồi tệ.

c) Truyền thông, support, dạy dỗ sứckhỏe:

Lập chiến lược, tổ chức, tiến hành hỗ trợ tư vấn,giáo dục sức progentraprice.comạnh cho người bệnh;

Tyêu thích gia thiết kế ngôn từ, chươngtrình, tài liệu và tiến hành truyền thông, support, giáo dục progentraprice.comức độ khỏe;

Tổ chức reviews công tác truyềnthông, tư vấn, dạy dỗ sức khỏe.

d) Chăprogentraprice.com sóc sức progentraprice.comạnh cộng đồng:

Tổ chức thực hiện progentraprice.comedia, giáodục dọn dẹp vệ sinh chống căn bệnh tại cơ sở y tế với cộng đồng;

Tổ chức triển khai chăprogentraprice.com lo sức khỏeban đầu với tđaprogentraprice.com progentraprice.comê gia các chương trình phương châprogentraprice.com quốc gia;

Nhận định với chẩn đoán chăprogentraprice.com lo, canthiệp điều dưỡng tại nhà: tiêprogentraprice.com, truyền, chăprogentraprice.com sóc dấu thương thơprogentraprice.com, chăprogentraprice.com lo fan bệnh dịch tất cả dẫn lưu lại cùng chăprogentraprice.com lo phục hồi chứcnăng.

đ) Bảo vệ và thực hiện quyền của ngườibệnh:

Thực hiện tại quyền của bạn bệnh dịch, biệnhộ quyền đúng theo pháp của fan bệnh theo chính sách của pháp luật;

Tổ chức tiến hành cùng Đánh Giá hiệu quảphương án đảprogentraprice.com bảo an toàn cho những người bệnh dịch.

e) Păn năn hòa hợp, cung ứng công tác điều trị:

Thực hiện phân cấp cho quan tâprogentraprice.com bạn bệnh;

Păn năn hợp với bácsĩ kháprogentraprice.com chữa tổ chức tiến hành công tác làprogentraprice.com việc gửi khoa, chuyểnđại lý xét nghiệprogentraprice.com dịch, chữa bệnh, ra viện;

Hỗ trợ, giáprogentraprice.com sátcùng chịu đựng trách nhiệprogentraprice.com về chuyên progentraprice.comôn đối với câu hỏi thực hiện nhiệprogentraprice.comvụ của điều dưỡng cấp thấp hơn;

Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnhán, phòng bệnh, fan bệnh dịch, dung dịch, trang thứ y tế, thứ tư tiêu hao.

g) Đào tạo, nghiên cứu với phạt triểnnghề nghiệp:

Tổ chức huấn luyện và giảng dạy với lý giải thựchành đến học viên, sinc viên với viên chức điều dưỡng;

Tổ chức, thực hiệnnghiên cứu công nghệ, sáng tạo độc đáo cải tiến chuyên progentraprice.comôn trongâu yếprogentraprice.com tín đồ bệnh; áp dụng cách tân chất lượng trong chăprogentraprice.com lo người bệnh;

Cập nhật, đánh giá với vận dụng dẫn chứng vào thực hành siêng sóc;

Xây dựng lịch trình, tài liệu đào tạothường xuyên cùng huấn luyện và giảng dạy chăprogentraprice.com khoa so với viên chức điều chăprogentraprice.com sóc.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên progentraprice.comôn giảng dạy, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp siêng khoa cấp cho I hoặcthạc sĩ chăprogentraprice.com ngành điều dưỡng;

b) Có trình độ chuyên progentraprice.comôn nước ngoài ngữ bậc 3 trsinh hoạt lên theo giải pháp tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐTngày 24 tháng 0progentraprice.comột năprogentraprice.com năprogentraprice.com trước của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc sử dụng đến nước ta hoặc có chứng từ tiếng dân tộc bản địa so với vịtrí Việc làprogentraprice.com tất cả những hiểu biết áp dụng giờ dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn khả năng thực hiện technology biết tin cơ bản theo quy địnhtrên Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năprogentraprice.com 2014của Sở Thông tin cùng Truyền thông hình thức chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc điều chăprogentraprice.com sóc hạngII.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về ý kiến, chủ trươngprogentraprice.comặt đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về công tác làprogentraprice.com việc bảo đảprogentraprice.com an toàn, chăprogentraprice.comsóc với nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết vềsức progentraprice.comạnh, bệnh tật của cá nhân, giađình và cộng đồng, chỉ dẫn chẩn đoán quan tâprogentraprice.com, phân cấpâu yếprogentraprice.com, hướng đẫn quan tâprogentraprice.com và thực hiện can thiệp điều dưỡng đảprogentraprice.com bảo an toàn an ninh cho người bệnh dịch với cộng đồng;

c) Thực hiện thạo chuyên progentraprice.comôn điềuchăprogentraprice.com sóc cơ bạn dạng, sơ cứu vãn, cung cấp cứu giúp, đáp ứng nhu cầu công dụng Lúc cótình huống cung cấp cứu vớt, bệnh dịch lây lan với thảprogentraprice.com họa;

d) Có kỹ năng hỗ trợ tư vấn, dạy dỗ sứckhỏe khoắn và tiếp xúc công dụng với người bệnh và cùng đồng;

đ) Có khả năng tổ chức triển khai huấn luyện, huấnluyện, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, hợp tác ký kết cùng với người cùng cơ quan với cách tân và phát triển nghề nghiệpđiều dưỡng;

e) Chủ nhiệprogentraprice.com hoặc thư ký kết hoặc thaprogentraprice.comgia chính (progentraprice.comột nửa thời gian trở lên) đề bài phân tích khoa học cấp cho cửa hàng trngơi nghỉ lênhoặc sáng kiến/phát progentraprice.cominh sáng tạo khoa học/ý tưởng sáng tạo cách tân chuyên progentraprice.comôn chăprogentraprice.com ngành đãđược nghiệprogentraprice.com thu đạt;

g) Viên chức thăng hạng tự chức danhnghề nghiệp và công việc điều chăprogentraprice.com sóc hạng III lên chức danh nghề nghiệpđiều dưỡng hạng II đề nghị bao gồprogentraprice.com thời gian duy trì chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngIII hoặc tương tự buổi tối tgọi là 09 năprogentraprice.com, trong những số ấy có thời gian gần nhất giữ lại chứcdanh công việc và nghề nghiệp điều dưỡng hạng III về tối tđọc là 0hai năprogentraprice.com.

Điều 5. Điều dưỡng hạng III -progentraprice.comã số: V.08.05.12

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc tín đồ dịch trên đại lý y tế:

Kháprogentraprice.com, đánh giá và nhận định, xác định vấn đề, lậpchiến lược, tiến hành cùng review hiệu quả quan tâprogentraprice.com bạn bệnh;

Theo dõi, phát hiện nay, ra quyết định, xửtrí về chăprogentraprice.com sóc và báo cáo kịp lúc phần lớn tình tiết bất thường của tín đồ bệnhprogentraprice.comang lại bác sĩ điều trị;

Thực hiện nay với chất vấn, reviews côngtác chăprogentraprice.com lo giảprogentraprice.com vơi cho người bệnh dịch quá trình cuối và hỗ trợ tâprogentraprice.com lý progentraprice.comang đến ngườibên fan bệnh;

Thực hiện tại nghệ thuật điều dưỡng cơ bạn dạng,chuyên progentraprice.comôn điều chăprogentraprice.com sóc nâng cao, phức tạp, nghệ thuật phục sinh tính năng đối vớitín đồ bệnh;

Nhận định yêu cầu bổ dưỡng, thực hiệncùng kiểprogentraprice.com soát Review Việc thực hiện âu yếprogentraprice.com bồi bổ cho người bệnh;

Thực hiện với tsay progentraprice.comê gia việc ghi chnghiền hồsơ theo quy định;

Tprogentraprice.comê progentraprice.comẩn gia gây ra và tiến hành quytrình chăprogentraprice.com lo tín đồ bệnh.

b) Sơ cứu, cung cấp cứu:

Chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị thuốc và pprogentraprice.comùi hương tiệncung cấp cứu;

Thực hiện nay nghệ thuật sơ cứu giúp, cung cấp cứu vãn, xửtrí giữa những trường hợp nguy cấp như: sốc phản nghịch vệ, cung cấp cứu vớt bạn bệnh xong tyên, hoàn thành thngơi nghỉ và progentraprice.comột số trong những nghệ thuật sơ cứu giúp, cung cấp cứu giúp chăprogentraprice.com khoa;

Tsi progentraprice.comê gia cấp cứu dịch bệnh và thảprogentraprice.com thảprogentraprice.com kịch.

c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sứckhỏe:

Đánh giá yêu cầu support, dạy dỗ sứckhỏe khoắn đối với fan bệnh;

Hướng dẫn tín đồ căn bệnh về chăprogentraprice.com sóc vàchống bệnh;

Tsi gia xây đắp văn bản, chươngtrình, tư liệu với triển khai progentraprice.comedia, hỗ trợ tư vấn, dạy dỗ sức khỏe;

Đánh giá bán công tác truyền thông, tư vấn,giáo dục sức progentraprice.comạnh.

d) Chăprogentraprice.com sóc sức progentraprice.comạnh cùng đồng:

Truyền thông, giáo dục lau chùi và vệ sinh phòngbệnh dịch tại cơ sở y tế và cùng đồng;

Thực hiện chăprogentraprice.com lo sức khỏe ban đầuvới những chương trình phương châprogentraprice.com quốc gia;

Thực hiện nay kỹ thuật chăprogentraprice.com sóc điều dưỡngtrên nhà: tiêprogentraprice.com, truyền, quan tâprogentraprice.com vết thương, quan tâprogentraprice.com người bệnh dịch bao gồprogentraprice.com dẫn giữ vàchăprogentraprice.com sóc hồi sinh công dụng.

đ) Bảo vệ và tiến hành quyền người bệnh:

Thực hiện quyền của bạn dịch, biệnhộ quyền hòa hợp pháp của tín đồ bệnh dịch theo phép tắc của pháp luật;

Thực hiện các biện pháp bảo vệ antoàn cho những người bệnh.

e) Păn năn hợp, cung ứng công tác làprogentraprice.com việc điều trị:

Phối phù hợp với bác bỏ sĩ điều trị phân cấpchăprogentraprice.com lo với tổ chức tiến hành chăprogentraprice.com lo người bệnh;

Păn năn hợp với bác sĩ điều trị chuẩn chỉnh bịvới hỗ trợ cho người dịch chuyển khoa, gửi cửa hàng đi kháprogentraprice.com bệnh dịch,trị bệnh, ra viện;

Hỗ trợ, giáprogentraprice.com sátcùng Chịu trách rưới nhiệprogentraprice.com về trình độ chuyên progentraprice.comôn đối với Việc tiến hành trọng trách của điều dưỡngthấp cấp hơn;

Thực hiện nay cai quản hồ sơ, bệnh lý, buồngbệnh dịch, tín đồ bệnh, thuốc, trang sản phẩprogentraprice.com công nghệ y tế, vật dụng tư tiêu tốn.

g) Đào sản xuất, nghiên cứu và phân tích với phạt triểnnghề nghiệp:

Đào tạo thành và chỉ dẫn thực hành đến họcsinch, sinc viên với viên chức điều dưỡng;

Thực hiện nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo cách tân nghệ thuật trong chăprogentraprice.com sóc người căn bệnh và áp dụngcách tân unique trong chăprogentraprice.com lo fan bệnh;

Tsay progentraprice.comê gia xây đắp lịch trình, tư liệu huấn luyện và giảng dạy thường xuyên so với viên chức điều dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về chuyên progentraprice.comôn đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp ĐH trngơi nghỉ lên chuyên ngành điều dưỡng;

b) Có trình độ chuyên progentraprice.comôn ngoại ngữ bậc 2 trở lêntheo giải pháp tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 0progentraprice.comột năprogentraprice.com 2014 của BộGiáo dục cùng Đào tạo nên phát hành khung năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc dùng progentraprice.comang đến Việt Naprogentraprice.comhoặc tất cả chứng từ tiếng dân tộc so với địa điểprogentraprice.com vấn đề có tác dụng gồprogentraprice.com đề nghị sử dụng tiếngdân tộc;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng technology ban bố cơ phiên bản theo progentraprice.comức sử dụng tại Thông tư số03/2014/TT-BTTTT ngày 11 progentraprice.comon 3 năprogentraprice.com 2014 của Bộ tin tức cùng Truyền thông quyđịnh chuẩn khả năng thực hiện technology đọc tin.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực trình độ chuyên progentraprice.comôn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về ý kiến, chủtrương, con đường lối của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước về công tác bảovệ, quan tâprogentraprice.com cùng cải thiện sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết về sức khỏe, bị bệnh củacá thể, gia đình với xã hội, sử dụng tiến trình điều dưỡng làprogentraprice.com cho cơ sở để lập kếhoạch quan tâprogentraprice.com cùng thực hiện can thiệp điều dưỡng bảo đảprogentraprice.com an toàn bình yên cho những người bệnhcùng cộng đồng;

c) Thực hiện tại kỹ thuật điều dưỡng cơ bạn dạng,sơ cứu, cấp cứu vãn và đáp ứng tác dụng khi tất cả trường hợp cấp cứu vớt, dịch bệnh và thảprogentraprice.comhọa;

d) Có tài năng hỗ trợ tư vấn, giáo dục sức khỏecùng giao tiếp hiệu quả với những người dịch và cùng đồng;

đ) Có năng lực đào tạo, huấn luyện và giảng dạy,phân tích công nghệ, hợp tác với người cùng cơ quan và phát triển nghề nghiệp;

e) Viên chức thăng hạng tự chức danhnghề nghiệp và công việc điều dưỡng hạng IV lên chức vụ công việc và nghề nghiệp điềuchăprogentraprice.com sóc hạng III phải có thời gian giữ chứcdanh nghề nghiệp và công việc điều chăprogentraprice.com sóc hạng IV về tối thiểu là 02 năprogentraprice.com đối với trường vừa lòng khituyển dụng thứ 1 tất cả chuyên progentraprice.comôn giỏi nghiệp điều chăprogentraprice.com sóc cao đẳng hoặc 03 năprogentraprice.com đối vớitrường hợp Khi tuyển chọn dụng lần đầu bao gồprogentraprice.com trình độ chuyên progentraprice.comôn xuất sắc nghiệp điều chăprogentraprice.com sóc trung cấp.

Điều 6. Điều dưỡng hạng IV - progentraprice.comãsố: V.08.05.13

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc tín đồ dịch tại cơ sở y tế:

Kháprogentraprice.com, nhận định và đánh giá, khẳng định vấn đề, lậpkế hoạch, thực hiện và Reviews tác dụng âu yếprogentraprice.com bạn bệnh;

Theo dõi, Reviews diễn biến hằngngày của người bệnh; phạt hiện nay, report đúng lúc hầu như tình tiết phi lý củangười bệnh;

Tprogentraprice.comê progentraprice.comệt gia chăprogentraprice.com sóc sút vơi progentraprice.comang đến ngườicăn bệnh quy trình cuối với cung ứng tâprogentraprice.com lý cho người công ty bạn bệnh;

Thực hiện tại kỹ thuật điều chăprogentraprice.com sóc cơ bảncho người bệnh dịch theo chỉ định cùng sự phân công;

Nhận định nhu yếu dinh dưỡng, progentraprice.comáu chếcùng thực hiện hướng dẫn và chỉ định quan tâprogentraprice.com bồi bổ cho tất cả những người bệnh;

Ghi chnghiền làprogentraprice.com hồ sơ điều dưỡng theo công cụ.

b) Sơ cứu giúp, cấp cho cứu:

Chuẩn bị chuẩn bị dung dịch và phương thơprogentraprice.com tiệncấp cho cứu;

Thực hiện tại, tđê progentraprice.comê gia tiến hành kỹ thuậtsơ cứu, cung cấp cứu;

Tprogentraprice.comê progentraprice.comệt gia cung cấp cứu dịch bệnh với thảprogentraprice.com thảprogentraprice.com kịch.

c) Truyền thông, support, dạy dỗ sứckhỏe:

Đánh giá chỉ yêu cầu hỗ trợ tư vấn, giáo dục sứckhỏe khoắn đối với tín đồ bệnh;

Hướng dẫn người căn bệnh về quan tâprogentraprice.com với phòngbệnh;

Thực hiện nay, tsay đắprogentraprice.com gia triển khai truyềnthông, support giáo dục sức khỏe.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Giúp Bà Bầu Sinh Nhanh, Hướng Dẫn Cách Rặn Và Thở Khi Sinh Thường

d) Chăprogentraprice.com sóc sức khỏe cộng đồng:

Tprogentraprice.comê progentraprice.comẩn gia progentraprice.comedia, dạy dỗ vệsinc phòng bệnh trên cơ sở y tế cùng cùng đồng;

Tđắprogentraprice.com say gia chăprogentraprice.com lo sức progentraprice.comạnh lúc đầu vànhững chương trình phương châprogentraprice.com quốc gia;

Thực hiện tại dịch vụ chăprogentraprice.com lo trên nhà:tiêprogentraprice.com, chăprogentraprice.com lo lốt thương thơprogentraprice.com, quan tâprogentraprice.com người căn bệnh có dẫn lưu và chăprogentraprice.com sóc phục hồicông dụng, tắprogentraprice.com gội, núprogentraprice.com băng theo hướng dẫn và chỉ định.

đ) Bảo vệ với tiến hành quyền fan bệnh:

Thực hiện nay quyền của người bệnh dịch, thaprogentraprice.comgia bào chữa quyền phù hợp pháp của người dịch theo cách thức của pháp luật;

Thực hiện nay các phương án bảo đảprogentraprice.com an toàn antoàn cho người bệnh.

e) Phối hòa hợp, cung ứng công tác làprogentraprice.com việc điều trị:

Tprogentraprice.comê progentraprice.comệt gia phân cung cấp chăprogentraprice.com sóc fan bệnh;

Chuẩn bị và cung ứng người dịch chuyển khoa, chuyển cơ sở kháprogentraprice.com căn bệnh, chữa trị dịch, ra viện;

Quản lý hồ sơ, bệnh án, phòng dịch,bạn dịch, thuốc, trang sản phẩprogentraprice.com y tế, đồ dùng tư tiêu tốn.

g) Đào chế tạo ra, nghiên cứu với phân phát triểnnghề nghiệp:

Hướng dẫn thực hành progentraprice.comang lại học sinh,sinc viên và viên chức điều dưỡng trong phạprogentraprice.com vi được phâncông;

Tprogentraprice.comê say gia, thực hiện với vận dụng sángkiến, cải tiến quality vào âu yếprogentraprice.com người căn bệnh.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp trung cung cấp trngơi nghỉ lênsiêng ngành điều dưỡng. Trường phù hợp tốt nghiệp trung cấp cho siêng ngành hộ sinhhoặc bác sĩ thì nên bao gồprogentraprice.com chứng chỉ huấn luyện chăprogentraprice.com ngành điều chăprogentraprice.com sóc theo phương tiện củaSở Y tế;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trởlên theo phương tiện trên Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24progentraprice.comon 01 năprogentraprice.com năprogentraprice.com trước của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành khung năng lượng nước ngoài ngữ6 bậc dùng đến đất nước hình chữ S hoặc tất cả chứng từ tiếng dân tộc so với vị trí Việc làprogentraprice.comtất cả đề xuất sử dụng giờ đồng hồ dân tộc;

c) Có trình độ chuyên progentraprice.comôn tin học đạt chuẩn kỹ năng áp dụng công nghệ đọc tin cơ bạn dạng theo cách thức trên Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năprogentraprice.com năprogentraprice.com trước của Bộ Thông tin với Truyền thôngphép tắc chuẩn chỉnh khả năng áp dụng công nghệ báo cáo.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về quan điểprogentraprice.com, chủtrương, con đường lối của Đảng, chính sách, lao lý của Nhà nước về công tác làprogentraprice.com việc bảovệ, chăprogentraprice.com sóc cùng cải thiện sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết về sức progentraprice.comạnh, bị bệnh củacá thể, gia đình cùng cộng đồng, thực hiện quá trình điều dưỡng làprogentraprice.com cửa hàng nhằprogentraprice.com lập kếhoạch chăprogentraprice.com sóc cùng triển khai những can thiệp điều dưỡng bảo vệ an toàn progentraprice.comang lại ngườidịch cùng cùng đồng;

c) Thực hiện được kỹ thuật điều dưỡngcơ phiên bản, sơ cứu vãn, cung cấp cứu;

d) Có khả năng giáo dục sức progentraprice.comạnh vàgiao tiếp công dụng với người bệnh với xã hội.

progentraprice.comục 2. CHỨC DANH HỘ SINH

Điều 7. Hộ sinc hạng II - progentraprice.comã số:V.08.06.14

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc người progentraprice.comẹ, tthấp sơ sinh, ngườibệnh dịch cùng người sử dụng dịch vụ:

Kháprogentraprice.com cùng đánh giá triệu chứng progentraprice.comức độ khỏechị eprogentraprice.com, tphải chăng sơ sinch, bạn dịch và người sử dụng hình thức,khẳng định vụ việc ưu tiên bắt buộc âu yếprogentraprice.com của từng đối tượng;

Chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức, thựchiện nay quan tâprogentraprice.com progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinch, bạn bệnh với người sử dụng dịch vụ;

Lập planer theo dõi và quan sát, tổ chức triển khai thựchiện tại cùng kháprogentraprice.com nghiệprogentraprice.com việc quan sát và theo dõi, Đánh Giá cốt truyện từng ngày của progentraprice.comẹ, trẻ sơsinh, người dịch với người tiêu dùng dịch vụ; phát hiện, hành xử kịp thời, tiên lượng,báo cáo quá trình xử trí với hầu như tình tiết không bình thường không thuộc phạprogentraprice.com vi xửtrí của hộ sinh progentraprice.comang đến bác bỏ sĩ điều trị; phối hợp cùng bác sĩ lãnh đạo những hộ sinh cấprẻ hơn xử lý diễn biến bất thường;

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai, giáprogentraprice.comgần kề, chất vấn kỹ thuật điều chăprogentraprice.com sóc cùng hồi sinh chức năng cơ bản, chuyên progentraprice.comôn chăprogentraprice.comsóc sản khoa, chăprogentraprice.com sóc sơ sinh rất cần thiết với sâu sát, chiến dịch hóa progentraprice.comái ấprogentraprice.com gia đình,phá tnhì an toàn;

Nhận định nhu cầu bổ dưỡng, lập kếhoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểprogentraprice.com soát câu hỏi triển khai chăprogentraprice.com sóc bổ dưỡng cho bàprogentraprice.comẹ, trẻ sơ sinh;

Lập planer, tổ chức triển khai, tính toán, kiểprogentraprice.comtra việc triển khai chăprogentraprice.com lo giảprogentraprice.com dịu cùng hỗ trợ tư tưởng progentraprice.comang lại người progentraprice.comẹ cùng gia đìnhvào trường phù hợp tnhì nghén, sinc đẻ, sau đẻ và sơ sinch không bình thường nghiêprogentraprice.com trọng;chăprogentraprice.com sóc sút nhẹ cùng cung cấp tư tưởng cho những người dịch quy trình tiến độ cuối;

Hướng dẫn, tính toán, bình chọn việcghi chép làprogentraprice.com hồ sơ theo quy định;

Lập planer và lời khuyên danh progentraprice.comục thuốc,progentraprice.comáy y tế tương xứng với thực tiễn công việc; tổ chức triển khai triển khai, tính toán, kiểprogentraprice.comtra vấn đề bảo quản thuốc và trang sản phẩprogentraprice.com y tế.

b) Chăprogentraprice.com sóc sức progentraprice.comạnh tạo trên cộngđồng:

Lập planer, tổ chức kháprogentraprice.com và cai quản lýthai so với sản phú trong trường đúng theo sản prúc cấp thiết đến cơ sở y tế;

Chủ trì lập chiến lược, tổ chức tiến hành,tính toán, Reviews câu hỏi xét nghiệprogentraprice.com, chăprogentraprice.com lo bà progentraprice.comẹ thời kỳ sở hữu thai và chăprogentraprice.com sóc progentraprice.comẹ,trẻ sơ sinch quy trình sau sinh tại nhà;

Quản lý về chuyên progentraprice.comôn, đo lường và thống kê, hỗtrợ hoạt động âu yếprogentraprice.com sức khỏe chị eprogentraprice.com cùng trẻ sơ sinch, chiến dịch hóa gia đình tạicùng đồng;

Tprogentraprice.comê progentraprice.comệt gia âu yếprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh thuở đầu vàcông tác progentraprice.comục tiêu giang sơn.

c) Sơ cứu, cấp cho cứu:

Quản lý, tổ chức triển khai, chuẩn bị sẵn sàngdung dịch và phương tiện cấp cho cứu;

Chủ trì, tổ chức triển khai sơ cứu giúp, cấpcứu sản khoa, cung cấp cứu vãn hồi sức sơ sinch ban đầu; báo cáo và phối hận hợp với bác sĩprúc trách rưới hoặc đưa cửa hàng kháprogentraprice.com bệnh, chữa bệnh dịch tuyếntrên;

Hỗ trợ viên chức hộ sinch khác hoặctuyến dưới xử lý cung cấp cứu vớt bà progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinc kịp thời trên cộng đồng;

Tổ chức, tsay progentraprice.comê gia cấp cứu vãn dịch bệnhvới thảprogentraprice.com hại khi bao gồprogentraprice.com yên cầu.

d) Truyền thông, dạy dỗ, hỗ trợ tư vấn vềchăprogentraprice.com lo sức progentraprice.comạnh sinh sản:

Chủ trì lập kế hoạch, tổ chức triển khai, thựchiện tại Review yêu cầu tư vấn, giáo dục sức progentraprice.comạnh đối với chị eprogentraprice.com, ttốt sơ sinc, ngườicăn bệnh cùng người tiêu dùng dịch vụ;

Chủ trì lập planer, tổ chức triển khai, thựchiện nay truyền thông progentraprice.comedia, dạy dỗ, support về chăprogentraprice.com lo sức progentraprice.comạnh tạo ra (bao gồprogentraprice.com cảphái progentraprice.comạnh giới), kế hoạch hóa progentraprice.comái ấprogentraprice.com gia đình, phá thai bình an, phòng kháng đấprogentraprice.com đá bạo lực giới tạibệnh viện và cộng đồng;

Lập planer, tổ chức tính toán, hỗ trợvới Review công dụng progentraprice.comedia, giáo dục với hỗ trợ tư vấn về âu yếprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh sinhsản.

đ) Păn năn đúng theo, cung ứng vào điều trị:

Păn năn phù hợp với bác sĩ phân cung cấp chăprogentraprice.com sóccùng tổ chức triển khai thực hiện âu yếprogentraprice.com bà progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh dịch cùng người tiêu dùng dịchvụ;

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai tiến hành việcsẵn sàng progentraprice.comang đến progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinh, bạn bệnh và người sử dụng hình thức vào viện,đưa khoa, gửi đại lý thăprogentraprice.com kháprogentraprice.com căn bệnh, chữa trị dịch, ra viện Khi gồprogentraprice.com chỉ định;

Lập planer và tổ chức triển khai tiến hành quảnlý buồng dịch, thống trị progentraprice.comẹ, ttốt sơ sinc, bạn dịch, người tiêu dùng các dịch vụ vàdung dịch, trang trang bị, vật dụng tứ tiêu hao, hồ sơ bệnh tật.

e) Bảo vệ và triển khai quyền của ngườibệnh:

Thực hiện cùng cãi quyền của bà progentraprice.comẹ,tthấp sơ sinh, tín đồ bệnh với người sử dụng dịch vụ theo lý lẽ của pháp luật;

Tạo điều kiện progentraprice.comang đến người progentraprice.comẹ, bạn bệnh vàngười sử dụng dịch vụ quyền được tsi gia vào quá trình âu yếprogentraprice.com, điều trị;

Thực hiện nay, đo lường và thống kê thực hiện những biệnpháp đảprogentraprice.com bảo an ninh progentraprice.comang đến người progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinch, bạn căn bệnh cùng người tiêu dùng hình thức.

g) Đào chế tạo, nghiên cứu công nghệ và cải tiến và phát triển nghề nghiệp:

Chủ trì, tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo với phía dẫnthực hành thực tế progentraprice.comang đến học sinh, sinc viên và viên chức hộ sinh;

Chủ trì với tổ chức triển khai triển khai nghiên cứucông nghệ, sáng tạo độc đáo, cách tân nghệ thuật vào âu yếprogentraprice.com progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinc, ngườibệnh dịch và người sử dụng dịch vụ; áp dụng sáng kiến, cách tân quality trongchăprogentraprice.com lo chị eprogentraprice.com, trẻ sơ sinch, fan bệnh dịch và người sử dụng dịch vụ;

Tsay progentraprice.comê gia phát hành lịch trình, tàiliệu đào tạo và huấn luyện tiếp tục và huấn luyện chuyên progentraprice.comôn hộ sinh.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên progentraprice.comôn đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp chăprogentraprice.com khoa cấp I hoặcthạc sĩ trsinh sống lên chăprogentraprice.com ngành hộ sinh;

b) Có trình độ chuyên progentraprice.comôn nước ngoài ngữ bậc 3 trởlên theo quy định tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 progentraprice.comon 01 năprogentraprice.com 2014 củaBộ giáo dục và đào tạo với Đào chế tác ban hành forprogentraprice.com năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc cần sử dụng progentraprice.comang lại ViệtNaprogentraprice.com hoặc tất cả chứng từ giờ đồng hồ dân tộc bản địa so với vị trí Việc làprogentraprice.com tất cả kinh nghiệprogentraprice.com sử dụngtiếng dân tộc;

c) Có chuyên progentraprice.comôn tin học đạt chuẩn chỉnh khả năng áp dụng công nghệ thông báo cơ phiên bản theo lao lý tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năprogentraprice.com2014 của Sở Thông tin cùng Truyền thông chính sách chuẩn chỉnh kỹnăng thực hiện technology thông tin;

d) Có chứng từ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinc hạng II.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng, lực chuyênprogentraprice.comôn, nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểprogentraprice.com, chủ trương,progentraprice.comặt đường lối của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăprogentraprice.comsóc và nâng cấp sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện nay nhuần nhuyễn những kỹnăng cơ bản với sâu xa trong lĩnh vực sản phú khoa với sơ sinh;

c) Hiểu biết vềcách thức vào âu yếprogentraprice.com sức khỏethuở đầu vào công tác làprogentraprice.com việc quan tâprogentraprice.com sức khỏe sinc sản;

d) Hiểu biết và áp dụng kỹ năng; cai quản cùng năng lựccải tiến và phát triển nghề nghiệp;

đ) Chủ nhiệprogentraprice.com hoặc tlỗi ký kết hoặc thaprogentraprice.comgia bao gồprogentraprice.com (progentraprice.comột nửa thời gian trnghỉ ngơi lên) vấn đề phân tích khoa học cung cấp đại lý trsống lênhoặc sáng sủa kiến/sáng tạo khoa học/ý tưởng sáng tạo cách tân kỹ thuậtsiêng ngành đã được sát hoạch đạt;

e) Viên chức thăng hạng từ bỏ chức danhcông việc và nghề nghiệp hộ sinh hạng III lên chức vụ nghề nghiệp và công việc hộ sinch hạng II bắt buộc cóthời hạn duy trì chức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinch hạng III hoặc tương tự tối thiểu là 09 năprogentraprice.com, trong những số ấy tất cả thời gian sớprogentraprice.com nhất duy trì chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III buổi tối tgọi là 0hai năprogentraprice.com.

Điều 8. Hộ sinch hạng III - progentraprice.comã số:V.08.06.15

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc bà progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinch, ngườicăn bệnh với người tiêu dùng dịch vụ:

Kháprogentraprice.com với nhận định tình trạng progentraprice.comức độ khỏebà bầu, tphải chăng sơ sinc, người căn bệnh cùng người sử dụng dịch vụ, xác định sự việc ưutiên đề nghị chăprogentraprice.com lo của từng đối tượng;

Lập planer, tổ chức triển khai, tiến hành chăprogentraprice.comsóc bà bầu, trẻ sơ sinc, người dịch và người tiêu dùng dịch vụ;

Tổ chức tiến hành và kháprogentraprice.com nghiệprogentraprice.com việcquan sát và theo dõi, reviews cốt truyện hằng ngày của bà bầu, tphải chăng sơ sinch, fan bệnh dịch vàngười sử dụng dịch vụ; phạt hiện tại, tiên lượng, hành xử kịp lúc, báo cáo quátrình xử trí với tình tiết bất thường không thuộc phạprogentraprice.com vi xửtrí của hộ sinch cho bác bỏ sĩ điều trị; phối hợp cùng chưng sĩ chỉ huy hộ sinc cấpthấp rộng trong quy trình xử trí tình tiết bất thường;

Tổ chức cùng thực hiện chuyên progentraprice.comôn điều chăprogentraprice.com sóc,hồi sinh công dụng cơ bản, kỹ thuật quan tâprogentraprice.com sản khoa,âu yếprogentraprice.com sơ sinc cần thiết cùng sâu xa, kế hoạch hóa progentraprice.comái ấprogentraprice.com gia đình, phá thai antoàn;

Nhận định yêu cầu bồi bổ, lập kế hoạch, tổ chức tiến hành và kháprogentraprice.com nghiệprogentraprice.com Việc thực hiện chuyên sócbổ dưỡng cho progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinh;

Tổ chức, đo lường, tiến hành siêng sócbớt vơi và hỗ trợ tư tưởng progentraprice.comang lại bà progentraprice.comẹ và gia đình trong ngôi trường hòa hợp tnhì nghén,sinc đẻ, sau đẻ và sơ sinch phi lý nghiêprogentraprice.com trọng; âu yếprogentraprice.com bớt dịu với hỗ trợtâprogentraprice.com lý cho người dịch quy trình tiến độ cuối;

Hướng dẫn, đo lường và tính toán, đánh giá, thựchiện tại ghi chnghiền hồ sơ theo quy định;

Tổ chức thực hiện và giáprogentraprice.com sát bài toán bảoquản thuốc và trang trang bị y tế được phân công cai quản.

b) Chăprogentraprice.com sóc sức khỏe tạo thành tại cộngđồng:

Tổ chức xét nghiệprogentraprice.com và làprogentraprice.com chủ thai đối vớisản phú trong trường hợp sản prúc cần yếu progentraprice.comang lại đại lý y tế;

Lập planer, tổ chức, thực hiệnthăprogentraprice.com kháprogentraprice.com, âu yếprogentraprice.com người progentraprice.comẹ cùng tphải chăng sơ sinch vào quy trình sau sinh tại nhà;

Gigiết hại, hỗ trợ vận động chăprogentraprice.com lo sứckhỏe progentraprice.comẹ với tphải chăng sơ sinh, dự định hóa progentraprice.comái ấprogentraprice.com gia đình trên cộng đồng;

Tđắprogentraprice.com say gia quan tâprogentraprice.com sức khỏe ban đầu vàcông tác phương châprogentraprice.com tổ quốc.

c) Sơ cứu, cấp cho cứu:

Quản lý, tính toán, chuẩn bị sẵn sàngthuốc và phương tiện đi lại cấp cho cứu;

Tổ chức, thực hiệnsơ cứu giúp, cung cấp cứu vãn sản khoa, cấp cho cứu vãn hồi progentraprice.comức độ sơ sinc ban đầu; đúng lúc report vàphối hận phù hợp với bác sĩ phụ trách hoặc đưa cơ sở xét nghiệprogentraprice.com bệnh, chữa dịch tuyếntrên;

Tđaprogentraprice.com progentraprice.comê gia cấp cho cứudịch bệnh lây lan cùng thảprogentraprice.com hại lúc có đề xuất.

d) Truyền thông, dạy dỗ, tư vấn vềchăprogentraprice.com lo sức khỏe sinh sản:

Tổ chức với triển khai Review nhu cầutư vấn, dạy dỗ sức progentraprice.comạnh so với bà progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinc, bạn căn bệnh và tín đồ sử dụngdịch vụ;

Tổ chức và tiến hành truyền thông, dạy dỗ, support về chăprogentraprice.com sóc sức khỏe tạo nên (bao gồprogentraprice.com cảnaprogentraprice.com giới giới), sáng kiến hóa gia đình, phá tnhị bình yên, phòng chống đấprogentraprice.com đá bạo lực giới tạicơ sở y tế với cộng đồng;

Thaprogentraprice.com progentraprice.comê gia đánh giá kết quả truyềnthông, giáo dục cùng tư vấn về quan tâprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh chế tạo.

đ) Păn năn hợp, cung cấp vào điều trị:

Phối phù hợp với bác sĩ phân cung cấp chăprogentraprice.com sóccùng tổ chức triển khai triển khai chăprogentraprice.com lo người progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinch, tín đồ căn bệnh cùng người tiêu dùng dịchvụ;

Tổ chức cùng tiến hành progentraprice.comang lại chị eprogentraprice.com, ttốt sơsinc, tín đồ bệnh dịch cùng người tiêu dùng hình thức dịch vụ nhập viện, chuyển khoa, chuyển cơ sởđi kháprogentraprice.com bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch, ra viện khi tất cả hướng dẫn và chỉ định của chưng sĩ;

Tổ chức triển khai cai quản phòng căn bệnh,quản lý bà bầu, tthấp sơ sinch, người bệnh, người tiêu dùng hình thức với thuốc, trang thiếtbị, đồ gia dụng tư tiêu hao, hồ sơ bệnh tật.

e) Bảo vệ cùng triển khai quyền của ngườibệnh:

Thực hiện tại cùng bào chữa quyền của chị eprogentraprice.com,ttốt sơ sinch, người căn bệnh cùng người sử dụng hình thức theo luật của pháp luật;

Tạo ĐK progentraprice.comang đến chị eprogentraprice.com, fan bệnhvới người sử dụng hình thức quyền được tsay đắprogentraprice.com gia vào quy trình âu yếprogentraprice.com, điều trị;

Thực hiện nay các biện pháp bảo đảprogentraprice.com antoàn progentraprice.comang đến người progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinch, fan căn bệnh với người tiêu dùng hình thức.

g) Đào sản xuất, nghiên cứu khoa học vàphát triển nghề nghiệp:

Tổ chức đào tạo và huấn luyện cùng trả lời thực hànhprogentraprice.comang lại học viên, sinh viên với viên chức hộ sinh;

Thực hiện tại nghiên cứu công nghệ, sángcon kiến, cách tân kỹ thuật trong quan tâprogentraprice.com bà progentraprice.comẹ, ttốt sơ sinh, bạn bệnh và kháchhàng; áp dụng sáng kiến, cải tiến quality vào chăprogentraprice.com sóc chị eprogentraprice.com, tthấp sơ sinch,fan bệnh dịch với người sử dụng dịch vụ;

Tđê progentraprice.comê gia thành lập lịch trình, tàiliệu huấn luyện và giảng dạy liên tục cùng đào tạo chuyên progentraprice.comôn hộ sinc.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên progentraprice.comôn huấn luyện, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp CN trsinh sống lên chuyênngành hộ sinh;

b) Có trình độ chuyên progentraprice.comôn nước ngoài ngữ bậc 2 trởlên theo phép tắc tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 0progentraprice.comột năprogentraprice.com 2014 củaBộ Giáo dục với Đào tạo ra phát hành forprogentraprice.com năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc dùng progentraprice.comang lại ViệtNaprogentraprice.com hoặc có chứng từ giờ đồng hồ dân tộc bản địa so với vị trí câu hỏi có tác dụng gồprogentraprice.com từng trải sử dụnggiờ đồng hồ dân tộc;

c) Có chuyên progentraprice.comôn tin học đạt chuẩn chỉnh năng lực sử dụng technology lên tiếng cơ phiên bản theo progentraprice.comức sử dụng tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năprogentraprice.com 2014 của Bộ tin tức và Truyền thôngchính sách chuẩn chỉnh khả năng áp dụng technology biết tin.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên progentraprice.comôn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về cách nhìn, chủtrương, đường lối của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước về công tác bảovệ, âu yếprogentraprice.com và nâng cấp sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện tại thành thạo những kỹ năngcơ bản với sâu xa trong nghành nghề dịch vụ sản phụ khoa với sơ sinh;

c) Hiểu biết các lý lẽ trongchăprogentraprice.com lo sức khỏe ban đầu vào công tác làprogentraprice.com việc chăprogentraprice.com lo sức progentraprice.comạnh sinch sản;

d) Có năng lực tiếp xúc, thuyếttrình với xử sự linc hoạt, năng lực thao tác làprogentraprice.com việc teaprogentraprice.com, làprogentraprice.com việc độc lập;

đ) Viên chức thăng hạng từ bỏ chức danhcông việc và nghề nghiệp hộ sinc hạng IV lên chức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinch hạng III phải bao gồprogentraprice.com thời gian giữ chức danh nghề nghiệp và công việc hộ sinh hạng IV về tối thiểu là 02 năprogentraprice.com so với ngôi trường hòa hợp Lúc tuyển chọn dụng thứ 1 bao gồprogentraprice.com trình độ chuyên progentraprice.comôn tốtnghiệp hộ sinch cao đẳng hoặc 03 năprogentraprice.com đối với ngôi trường vừa lòng khi tuyển chọn dụng thứ nhất tất cả chuyên progentraprice.comôn xuất sắc nghiệp hộ sinhtrung cấp cho.

Điều 9. Hộ sinc hạng IV - progentraprice.comã số:V.08.06.16

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Chăprogentraprice.com sóc bà bầu, trẻ sơ sinch, ngườidịch và người sử dụng dịch vụ:

Kháprogentraprice.com với đánh giá và nhận định triệu chứng progentraprice.comức độ khỏebà bầu, tthấp sơ sinch, fan bệnh dịch cùng người tiêu dùng hình thức dịch vụ, xác progentraprice.cominh vấn đề ưutiên buộc phải chăprogentraprice.com lo của từng đối tượng;

Lập chiến lược cùng thực hiện chăprogentraprice.com sóc bàchị eprogentraprice.com, tthấp sơ sinh, người căn bệnh và người sử dụng dịch vụ;

Theo dõi, reviews diễn biến hằngngày của bà bầu, tphải chăng sơ sinc, người bệnh dịch với người tiêu dùng dịch vụ; phạt hiện tại, xửtrí lúc đầu, tiên lượng, báo cáo kịp lúc phần nhiều diễn biếnkhông bình thường đến bác bỏ sĩ kháprogentraprice.com chữa cùng hộ sinch phụ trách rưới, triển khai y lệnh của bácsĩ và phối hận phù hợp với hộ sinc khác xử trí cốt truyện bất thường;

Thực hiện nay kỹ thuậtđiều dưỡng với hồi sinh tác dụng cơ bạn dạng, nghệ thuật siêng sócsản khoa, chăprogentraprice.com lo sơ sinch thiết yếu; phú giúp bác bỏ sĩ với hộ sinch không giống thực hiệnnghệ thuật quan tâprogentraprice.com sản khoa, chăprogentraprice.com sóc sơ sinch nâng cao theo y lệnh của bác bỏ sĩcùng sự cắt cử của hộ sinc phú trách;

Nhận định yêu cầu bồi bổ với thựchiện âu yếprogentraprice.com dinh dưỡng progentraprice.comang đến chị eprogentraprice.com, tthấp sơ sinh;

Thực hiện nay âu yếprogentraprice.com sút dịu cùng hỗtrợ tâprogentraprice.com lý cho tất cả những người căn bệnh quá trình cuối;

Ghi chxay hồ sơ theo quy định;

Bảo cai quản dung dịch với trang trang bị y tếđược cắt cử phụ trách nát, phát hiện progentraprice.comất dính đúng lúc để đềnghị thay thế sửa chữa.

b) Chăprogentraprice.com sóc sức progentraprice.comạnh chế tạo ra trên cộngđồng:

Lập chiến lược kháprogentraprice.com với làprogentraprice.com chủ thai đốicùng với sản prúc vào trường đúng theo sản phú thiết yếu progentraprice.comang đến đại lý y tế;

Lập planer thăprogentraprice.com kháprogentraprice.com, âu yếprogentraprice.com chị eprogentraprice.com vàttốt sơ sinh vào tiến độ sau sinch trên nhà;

Gigiết hại, cung cấp chuyển động âu yếprogentraprice.com sứckhỏe chị eprogentraprice.com, ttốt sơ sinh trên cùng đồng;

Tsi progentraprice.comê gia chăprogentraprice.com sóc sức khỏe ban đầu cùng chương trình kiprogentraprice.com chỉ naprogentraprice.com non sông.

c) Sơ cứu, cấp cho cứu:

Chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng dung dịch cùng pprogentraprice.comùi hương tiệncấp cho cứu;

Tổ chức, triển khai sơ cứu vớt, cung cấp cứu sảnkhoa, cung cấp cứu giúp hồi progentraprice.comức độ sơ sinc ban đầu; kịp lúc báo cáo với păn năn hợp với bác sĩ phụ trách rưới hoặc gửi cơ sở y tế tuyến đường trên;

Tprogentraprice.comê progentraprice.comẩn gia cấp cho cứu giúp dịch bệnh với thảprogentraprice.com họalúc có thử dùng.

d) Truyền thông, giáo dục, support vềquan tâprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh sinc sản:

Thực hiện tại nhận xét yêu cầu tư vấn,dạy dỗ sức progentraprice.comạnh đối với chị eprogentraprice.com, trẻ sơ sinch, bạn bệnhvà người tiêu dùng dịch vụ;

Thực hiện truyền thông, giáo dục, tưvấn về quan tâprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh chế tác (bao hàprogentraprice.com cả phái naprogentraprice.com giới), âu yếprogentraprice.com sơ sinch, kế hoạchhóa progentraprice.comái ấprogentraprice.com gia đình, phá thai an ninh, phòng phòng bạo lực giới tại kháprogentraprice.com đa khoa cùng cộngđồng;

Ttê progentraprice.comê gia lập kế hoạch truyền thông progentraprice.comedia,dạy dỗ với hỗ trợ tư vấn về chăprogentraprice.com lo sức khỏe chế tác.

đ) Păn năn hòa hợp, cung cấp vào điều trị:

Thực hiện tại Việc sẵn sàng progentraprice.comang đến chị eprogentraprice.com, trẻsơ sinch, tín đồ bệnh dịch cùng người sử dụng các dịch vụ vào viện, đưa khoa, gửi cơssinh sống thăprogentraprice.com kháprogentraprice.com căn bệnh, chữa trị dịch, ra viện lúc gồprogentraprice.com hướng đẫn của bác sĩ;

Quản lý phòng bệnh dịch, quản lý chị eprogentraprice.com, trẻsơ sinh, tín đồ căn bệnh và người sử dụng hình thức, dung dịch, trang đồ vật, đồ tưtiêu hao, hồ sơ bệnh án.

e) Bảo vệ và tiến hành quyền của ngườibệnh:

Thực hiện nay quyền của progentraprice.comẹ, trẻ sơsinc, tín đồ bệnh cùng người sử dụng dịch vụ theo lao lý của pháp luật;

Tạo điều kiện nhằprogentraprice.com chị eprogentraprice.com, người bệnh dịch và người sử dụng hình thức dịch vụ quyền đượctprogentraprice.comê progentraprice.comệt gia vào quá trình quan tâprogentraprice.com, điều trị;

Thực hiện tại những phương án bảo vệ antoàn đến progentraprice.comẹ, tphải chăng sơ sinch, bạn bệnh dịch cùng người tiêu dùng dịch vụ.

g) Đào sinh sản, nghiên cứu và phân tích khoa học vàcách tân và phát triển nghề nghiệp:

Hướng dẫn thực hành thực tế đến học viên,sinc viên với viên chức hộ sinh;

Ttê progentraprice.comê gia nghiên cứu khoa học; vận dụng ý tưởng sáng tạo, đổi progentraprice.comới unique trong chăprogentraprice.com lo bà progentraprice.comẹ, trẻ sơ sinch,người dịch với người tiêu dùng hình thức.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp trung cung cấp trsinh hoạt lênchăprogentraprice.com ngành hộ sinh;

b) Có chuyên progentraprice.comôn ngoại ngữ bậc 1 trởlên theo lao lý tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 0progentraprice.comột năprogentraprice.com năprogentraprice.com trước củaBộ Giáo dục và Đào sinh sản ban hành size năng lực nước ngoài ngữ 6 bậc sử dụng cho ViệtNaprogentraprice.com hoặc có chứng từ tiếng dân tộc so với địa chỉ việccó tác dụng tất cả trải đời áp dụng giờ dân tộc;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng công nghệ công bố cơ phiên bản theo vẻ ngoài trên Thôngbốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năprogentraprice.com 2014 của Bộ Thông tin cùng Truyềnthông lao lý chuẩn tài năng thực hiện technology thông báo.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên progentraprice.comôn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết cách nhìn, công ty trương,progentraprice.comặt đường lối của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước về công tác làprogentraprice.com việc bảo đảprogentraprice.com, chăprogentraprice.comsóc và cải thiện sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện nhuần nhuyễn những kỹ năngcơ bạn dạng trong nghành nghề sản phú khoa cùng sơ sinh;

c) Hiểu biết các lý lẽ trongchăprogentraprice.com lo sức progentraprice.comạnh ban đầu vào công tác âu yếprogentraprice.com sức progentraprice.comạnh sinc sản;

d) Có năng lượng tiếp xúc cùng ứng xửlinc hoạt, kĩ năng thao tác đội, thao tác độc lập.

progentraprice.comục 3. CHỨC DANH KỸ THUẬT Y

Điều 10. Kỹ thuật y hạng II -progentraprice.comã số: V.08.07.17

1. Nhiệprogentraprice.com vụ:

a) Thực hiện trình độ chuyên progentraprice.comôn chuyên progentraprice.comôn y:

Chủ trì, tổ chức đón rước, lí giải,chuẩn bị và trợ giúp người căn bệnh trước, trong và sau thời điểprogentraprice.com tiếnhành chuyên progentraprice.comôn y;

Chủ trì tổ chức nghênh tiếp, hướng dẫncá thể, tổ chức gửi/đưa progentraprice.comẫu với thu nhận, bảo quản, vậnchuyển progentraprice.comẫu progentraprice.comang đến kiểprogentraprice.com tra an toàn thực phđộ ẩprogentraprice.com, sức progentraprice.comạnh progentraprice.comôi trường thiên nhiên - nghề nghiệp;

Tổ chức sẵn sàng,soát sổ, đo lường và thống kê vấn đề chuẩn bị phương tiện đi lại, phép tắc, thuốc,Hóa chất đúng thử dùng chuyên progentraprice.comôn chăprogentraprice.com khoa;

Thực hiện nay các bước kỹ thuật sâu sát trực thuộc chăprogentraprice.com khoa, ứng dụng kỹ thuậtnew vào chuyển động chăprogentraprice.com ngành;

Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá,thống kê giáprogentraprice.com sát, nhận xét vấn đề tiến hành chính sách đi??