Nữ sinh 2014: từ lột nội y đến đánh bạn tử vong

Luật sư Việt Nam » Nghiên cứu - Trao đổi » Trao đổi - Ý kiến » Kinh tế - Pháp luật » Pháp luật - Đầu tư
(LSO) - N\u1ebfu h\u1ecdc sinh x\u1ea3y ra \u0111\u00e1nh nhau th\u00ec t\u00f9y v\u00e0o \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i, m\u1ee9c \u0111\u1ed9, t\u00ednh ch\u1ea5t, h\u1eadu qu\u1ea3 c\u1ee7a h\u00e0nh vi m\u00e0 h\u1ecdc sinh \u0111\u00e1nh b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh, x\u1eed l\u00fd k\u1ef7 lu\u1eadt, th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 ph\u1ea3i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1.\n\n\n\n\"\"B\u00e9 g\u00e1i l\u1edbp 5 b\u1ecb nh\u00f3m n\u1eef sinh \u0111\u00e1nh li\u00ean t\u1ee5c v\u00e0o m\u1eb7t d\u00f9 \u0111\u00e3 van xin.

Bạn đang xem: Nữ sinh 2014: từ lột nội y đến đánh bạn tử vong

(\u1ea2nh: c\u1eaft t\u1eeb clip).\n\n\n\nX\u1eed ph\u1ea1t h\u00e0nh ch\u00ednh\n\n\n\nKho\u1ea3n 1 \u0110i\u1ec1u 5 Lu\u1eadt x\u1eed l\u00fd vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh 2012 quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng b\u1ecb x\u1eed l\u00fd vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh: Ng\u01b0\u1eddi t\u1eeb \u0111\u1ee7 14 tu\u1ed5i \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 16 tu\u1ed5i b\u1ecb x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh v\u1ec1 vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh do c\u1ed1 \u00fd; ng\u01b0\u1eddi t\u1eeb \u0111\u1ee7 16 tu\u1ed5i tr\u1edf l\u00ean b\u1ecb x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh v\u1ec1 m\u1ecdi vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh.\n\n\n\nDo \u0111\u00f3, c\u0103n c\u1ee9 Kho\u1ea3n 2 \u0110i\u1ec1u 5 Ngh\u1ecb \u0111\u1ecbnh 167\/2013\/N\u0110-CP Quy \u0111\u1ecbnh x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh trong l\u0129nh v\u1ef1c an ninh, tr\u1eadt t\u1ef1, an to\u00e0n x\u00e3 h\u1ed9i; ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng t\u1ec7 n\u1ea1n x\u00e3 h\u1ed9i; ph\u00f2ng ch\u00e1y v\u00e0 ch\u1eefa ch\u00e1y; ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng b\u1ea1o l\u1ef1c gia \u0111\u00ecnh n\u1ebfu h\u1ecdc sinh \u1edf \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i quy \u0111\u1ecbnh tr\u00ean \u0111\u00e1nh b\u1ea1n s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed l\u00fd vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh, ph\u1ea1t ti\u1ec1n t\u1eeb 500.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ebfn 1.000.000 \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u00e0nh vi \u0111\u00e1nh nhau ho\u1eb7c x\u00fai gi\u1ee5c ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c \u0111\u00e1nh nhau.\n\n\n\nX\u1eed l\u00fd k\u1ef7 lu\u1eadt\n\n\n\nVi\u1ec7c c\u00e1c em \u0111\u00e1nh nhau, g\u00e2y r\u1ed1i tr\u1eadt t\u1ef1, an ninh trong nh\u00e0 tr\u01b0\u1eddng thu\u1ed9c c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p h\u1ecdc sinh kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m theo quy \u0111\u1ecbnh t\u1ea1i \u0110i\u1ec1u 42 Th\u00f4ng t\u01b0 12\/2011\/TT-BGD\u0110T Th\u00f4ng t\u01b0 Ban h\u00e0nh \u0110i\u1ec1u l\u1ec7 tr\u01b0\u1eddng trung h\u1ecdc c\u01a1 s\u1edf, tr\u01b0\u1eddng trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng v\u00e0 tr\u01b0\u1eddng ph\u1ed5 th\u00f4ng c\u00f3 nhi\u1ec1u c\u1ea5p h\u1ecdc th\u00ec s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed l\u00fd theo m\u1ed9t trong c\u00e1c h\u00ecnh th\u1ee9c sau:\n\n\n\n- Ph\u00ea b\u00ecnh tr\u01b0\u1edbc l\u1edbp, tr\u01b0\u1edbc tr\u01b0\u1eddng\n\n\n\n- Khi\u1ec3n tr\u00e1ch v\u00e0 th\u00f4ng b\u00e1o v\u1edbi gia \u0111\u00ecnh.\n\n\n\n- C\u1ea3nh c\u00e1o ghi h\u1ecdc b\u1ea1.\n\n\n\n- Bu\u1ed9c th\u00f4i h\u1ecdc c\u00f3 th\u1eddi h\u1ea1n.\n\n\n\nRi\u00eang \u0111\u1ed1i v\u1edbi h\u1ecdc sinh ti\u1ec3u h\u1ecdc n\u1ebfu \u0111\u00e1nh nhau th\u00ec s\u1ebd b\u1ecb x\u1eed l\u00fd theo quy \u0111\u1ecbnh t\u1ea1i Th\u00f4ng t\u01b0 41\/2010\/TT-BGD\u0110T Th\u00f4ng t\u01b0 Ban h\u00e0nh \u0110i\u1ec1u l\u1ec7 tr\u01b0\u1eddng ti\u1ec3u h\u1ecdc:\n\n\n\n- Nh\u1eafc nh\u1edf, ph\u00ea b\u00ecnh.\n\n\n\n- Th\u00f4ng b\u00e1o v\u1edbi gia \u0111\u00ecnh.\n\n\n\nTruy c\u1ee9u tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1\n\n\n\nT\u00f9y v\u00e0o t\u00ednh ch\u1ea5t, m\u1ee9c \u0111\u1ed9 t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb \u0111\u00e1nh m\u00e0 h\u1ecdc sinh \u0111\u00e1nh b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ph\u1ea3i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1 v\u1ec1 t\u1ed9i \u201cC\u1ed1 \u00fd g\u00e2y th\u01b0\u01a1ng t\u00edch\u201d t\u1ea1i \u0110i\u1ec1u 134 B\u1ed9 lu\u1eadt H\u00ecnh s\u1ef1 2015.\n\n\n\n\u0110i\u1ec1u 12 B\u1ed9 lu\u1eadt h\u00ecnh s\u1ef1 n\u0103m 2015 s\u1eeda \u0111\u1ed5i, b\u1ed5 sung n\u0103m 2017 quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 tu\u1ed5i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1, theo \u0111\u00f3, ng\u01b0\u1eddi t\u1eeb \u0111\u1ee7 16 tu\u1ed5i tr\u1edf l\u00ean ph\u1ea3i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1 v\u1ec1 m\u1ecdi t\u1ed9i ph\u1ea1m, tr\u1eeb nh\u1eefng t\u1ed9i ph\u1ea1m m\u00e0 B\u1ed9 lu\u1eadt n\u00e0y c\u00f3 quy \u0111\u1ecbnh kh\u00e1c.\n\n\n\nNg\u01b0\u1eddi t\u1eeb \u0111\u1ee7 14 tu\u1ed5i \u0111\u1ebfn d\u01b0\u1edbi 16 tu\u1ed5i ph\u1ea3i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1 v\u1ec1 t\u1ed9i ph\u1ea1m r\u1ea5t nghi\u00eam tr\u1ecdng, t\u1ed9i ph\u1ea1m \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t nghi\u00eam tr\u1ecdng quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a B\u1ed9 lu\u1eadt n\u00e0y.\n\n\n\nNh\u01b0 v\u1eady, n\u1ebfu h\u1ecdc sinh x\u1ea3y ra \u0111\u00e1nh nhau th\u00ec t\u00f9y v\u00e0o \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i, m\u1ee9c \u0111\u1ed9, t\u00ednh ch\u1ea5t, h\u1eadu qu\u1ea3 c\u1ee7a h\u00e0nh vi m\u00e0 h\u1ecdc sinh \u0111\u00e1nh b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecb x\u1eed ph\u1ea1t vi ph\u1ea1m h\u00e0nh ch\u00ednh, x\u1eed l\u00fd k\u1ef7 lu\u1eadt, th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 ph\u1ea3i ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m h\u00ecnh s\u1ef1.\n\n\n\nV\u1ec1 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m c\u1ee7a nh\u00e0 tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p h\u1ecdc sinh \u0111\u00e1nh nhau t\u1ea1i tr\u01b0\u1eddng: C\u0103n c\u1ee9 Ch\u1ec9 th\u1ecb s\u1ed1 993\/CT-BGD\u0110T c\u1ee7a B\u1ed9 Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u1ec1 vi\u1ec7c t\u0103ng c\u01b0\u1eddng gi\u1ea3i ph\u00e1p ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng b\u1ea1o l\u1ef1c h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1eddng trong c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf gi\u00e1o d\u1ee5c. Theo \u0111\u00f3, B\u1ed9 Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0111\u00e0o t\u1ea1o giao cho th\u1ee7 tr\u01b0\u1edfng c\u01a1 s\u1edf gi\u00e1o d\u1ee5c ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m tr\u1ef1c ti\u1ebfp, to\u00e0n di\u1ec7n v\u1ec1 an ninh, an to\u00e0n trong c\u01a1 s\u1edf gi\u00e1o d\u1ee5c.\n\n\n\nC\u0103n c\u1ee9 \u0110i\u1ec1u 599 B\u1ed9 lu\u1eadt D\u00e2n s\u1ef1 2015 quy \u0111\u1ecbnh v\u1ec1 b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng thi\u1ec7t h\u1ea1i do ng\u01b0\u1eddi d\u01b0\u1edbi m\u01b0\u1eddi l\u0103m tu\u1ed5i, ng\u01b0\u1eddi m\u1ea5t n\u0103ng l\u1ef1c h\u00e0nh vi d\u00e2n s\u1ef1 g\u00e2y ra trong th\u1eddi gian tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, b\u1ec7nh vi\u1ec7n, ph\u00e1p nh\u00e2n kh\u00e1c tr\u1ef1c ti\u1ebfp qu\u1ea3n l\u00fd.

Xem thêm: Lưu Diệc Phi Thu Hút Ống Kính Khi Diện Váy Xuyên Thấu, Lưu Diệc Phi Bị “Soi” Vì Diện Đồ Xuyên Thấu

Theo \u0111\u00f3, ng\u01b0\u1eddi ch\u01b0a \u0111\u1ee7 m\u01b0\u1eddi l\u0103m tu\u1ed5i trong th\u1eddi gian tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc tr\u1ef1c ti\u1ebfp qu\u1ea3n l\u00fd m\u00e0 g\u00e2y thi\u1ec7t h\u1ea1i th\u00ec tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc ph\u1ea3i b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng thi\u1ec7t h\u1ea1i x\u1ea3y ra.\n\n\n\nTr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc kh\u00f4ng ph\u1ea3i b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng n\u1ebfu ch\u1ee9ng minh \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00ecnh kh\u00f4ng c\u00f3 l\u1ed7i trong qu\u1ea3n l\u00fd; trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y, cha, m\u1eb9, ng\u01b0\u1eddi gi\u00e1m h\u1ed9 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u01b0\u1edbi m\u01b0\u1eddi l\u0103m tu\u1ed5i, ng\u01b0\u1eddi m\u1ea5t n\u0103ng l\u1ef1c h\u00e0nh vi d\u00e2n s\u1ef1 ph\u1ea3i b\u1ed3i th\u01b0\u1eddng.\n\n\n\nM\u1edbi \u0111\u00e2y, tr\u00ean m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i xu\u1ea5t hi\u1ec7n m\u1ed9t \u0111o\u1ea1n clip d\u00e0i kho\u1ea3ng 6 ph\u00fat ghi c\u1ea3nh m\u1ed9t c\u00f4 b\u00e9 b\u1ecb \u00edt nh\u1ea5t 2 n\u1eef sinh h\u00e0nh hung.Trong clip ghi l\u1ea1i c\u1ea3nh c\u00f4 b\u00e9 b\u1ecb hai n\u1eef sinh t\u00e1t v\u00e0o m\u1eb7t, \u0111\u00e1 ng\u00e3 v\u00e0 gi\u1eadt t\u00f3c ngay t\u1ea1i m\u1ed9t c\u0103n ph\u00f2ng nh\u1ecf. D\u00f9 c\u00f4 b\u00e9 kh\u00f3c n\u1ee9c nh\u01b0ng nh\u1eefng n\u1eef sinh n\u00e0y v\u1eabn kh\u00f4ng d\u1eebng tay m\u00e0 ti\u00ean t\u1ee5c h\u00e0nh h\u1ea1, \u0111\u00e1nh \u0111\u1eadp tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t m\u1ed9t s\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ee9ng xem.Ngay sau khi clip n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u0103ng t\u1ea3i l\u00ean m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i \u0111\u00e3 khi\u1ebfn nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi b\u1ee9c x\u00fac tr\u01b0\u1edbc h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a nh\u00f3m n\u1eef sinh.Qua t\u00ecm hi\u1ec3u, n\u1ea1n nh\u00e2n l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4 b\u00e9 \u0111ang h\u1ecdc l\u1edbp 5 t\u1ea1i m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng \u1edf th\u1ecb x\u00e3 Th\u00e1i H\u00f2a (Ngh\u1ec7 An). Nh\u00f3m n\u1eef sinh xu\u1ea5t hi\u1ec7n trong video l\u00e0 c\u00e1c b\u1ea1n h\u1ecdc sinh t\u1ea1i m\u1ed9t s\u1ed1 tr\u01b0\u1eddng c\u1ea5p 2 t\u1ea1i th\u1ecb x\u00e3 Th\u00e1i H\u00f2a.Hi\u1ec7n, Ph\u00f2ng Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0110\u00e0o t\u1ea1o th\u1ecb x\u00e3 Th\u00e1i H\u00f2a \u0111ang y\u00eau c\u1ea7u c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng ki\u1ec3m tra v\u00e0 c\u00f3 h\u00ecnh th\u1ee9c k\u1ef7 lu\u1eadt theo quy \u0111\u1ecbnh.\n\n\n\nTHANH THANH\n\n\n\n