ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH MỚI LẦN 2

*

... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7 chương trình mới lần 2

0 marks) 1. b 2. c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... MARKS: KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN HAI HỌC KÌ I Năm học 2 013 -2 014 Môn Anh văn uống Kân hận Thời gian làm 45 phút ít Họ tên học viên …………………………………………… Lớp …… I Underline the correct word to lớn fill in the blank (2 ) ... B A is lives 11 .30 am T BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45’ Lời phê thầy, cô I Find the word that has different sound from the others & circle it.(1ms) (H·y khoanh trßn nh÷ng...
*

... THCS ………………… B A is lives 11 .30 am T KIỂM TRA TIẾT LẦN / HK I - NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn Tiếng Anh Lớp ( Tuần :13 ; Tiết : 37) Mã phách: Họ tên :………………………………………………………………… Lớp : A…  ... khổng lồ underline (3 ms) : 1- A 2- D 3-D 4-B 5-C 6- D 7-C 8-A 9-C 10 -A 11 -C 12 -C II) Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in the box (1m) ( 1- gets ; 2- have ; 3- washes ; ... six twenty 1/ Mai is a A student B teacher C doctor D nurse 2/ She is in grade A .6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B .6 C 5.35 D .6 .20 4/ She is A 12 B 13 C .14 D .15 5/ she...
*

*

... T0 02: A A C D C C C B D 10 D 11 B 12 B 13 C 14 C 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 B 21 A 22 A 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 C 29 D 30 B 31 B 32 D 33 D 34 B 35 C 36 A 37 D 38 C 39 B 40 A 11 A 12 A 13 ... THE END ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45’ UNITS 4, 5, Đáp án T0 01: A B C D C D D A C 10 .B 11 C 12 D 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 C 20 C 21 A 22 A 23 C 24 C 25 C 26 A 27 D 28 A 29 D 30 D 31 A 32 A 33 B 34 ... D C A C D B D C 10 B Đáp án T004: C D C 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 D 21 A 22 A 23 B 24 B 25 C 26 B 27 B 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 C 40...
*

... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN – HỌC KỲ I 0 .25 X 40 = 10 points A PHONETICS D C C A B VOCABULARY AND STRUCTURES A C C B A 10 B 11 C 12 A 13 D 14 D 15 A 16 B 17 D 18 B 19 A 20 D 21 C 22 C Page 23 ... _ Lớp: Trường: QUỐC TẾ Á CHÂU KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I (LẦN 2) NĂM HỌC: 2 014 2 015 Ngày: / / 2 014 Chữ cam kết GT Chữ ký kết GT SỐ THỨ TỰ Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Số ký danh SỐ MẬT MÃ ... being 24 B  participate 25 A  Having broken 26 B  learn 27 representatives 28 stimulation 29 Literacy 30 voluntarily C WRITING 31 The lifeguard advised us not khổng lồ swlặng too far from the shore 32...
... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1. 0 marks) 1. b 2.

Xem thêm: Group Bất Động Sản Bến Tre Cập Nhật Mới Tháng 04/2021, Mua Bán Nhà Đất Bến Tre Meeyeco Mới Nhất 4/2021

c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... yên B A is lives 11 .30 am T BI KIM TRA TIT S Mụn: Ting Anh Thi gian: 45 Li phờ ca thy, cố gắng I Find the word that has different sound from the others & circle it.(1ms) (Hãy khoanh tròn từ bỏ phân phát ... x = 2. 0 marks) , She used khổng lồ live sầu in ThanhMinh 2/ They didnt go lớn school 3/ We should study harder this semester 4/ Klặng Tan town is getting more beautiful now Iv a Choose (1, 5ms) 0 ,25 ì6 =1, 5ms...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... D An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Read the ... participated An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Choose ... muscles An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Grammar...
... only on special occasion This …………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 12 –SỐ -HKI Thời gian : 60 phút ít NH 2 0 12 -2 013 Pichồng out the word which has the underlined part pronounced differently ... …………………………………………………………………………………………… 11 0) Someone will serve sầu the students The …………………………………………………………………………………………… 11 1) It was a wonderful present I was extremely grateful for it It was …………………………………………………………………………………………… 11 2) ... 24 …no one seemed khổng lồ notice my existence I 25 … felt so lonely Fighting bachồng tears, I ran bachồng to my room, thinking I would never feel at home at college 21 A walk B walking C walked D wall 22 ...
... Exercise 2: Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence lớn be correct 21 We used khổng lồ go fish on this river when we were small children a b c d 22 I look ... b.deaf c retarded d.disabled 11 .Jane for the telephone company but now she has a fob at the office a was used to work b used for working c used khổng lồ work d.was use khổng lồ work 12 .A teacher is a person ... was broken two days ago Câu 28 : My parents were very pleased when they read my school _ A paper B diploma C report D exam Câu 29 : Schooling is from the age of khổng lồ 14 in Viet Nam A compulsory...
... admitted THE END! GOOD LUCK TO YOU! CLASS: 11 C NAME: ………………………………………  MARKS READING: (1, 25 ms) Saturday, November 19 th, 2 011 ONE PERIOD TEST TEACHER’S REMARKS Read the passage carefully ... fundraising dinner held annually in June 31 A 13 B 30 C 33 D 23 32 A B C D 33 A 19 88 B 19 89 C 19 98 D 19 99 34 A students B singers C souvenirs D volunteers WRITING: (1, 5 ms) Rewrite each sentence in reported ... School Name: ……………………………… Class: 11 A… C presented C would C producer C award C made D participated D could D director D difficulty D had 45 MINUTE TEST (No .1) CODE: 12 4 I Pronunciation A question...
... Trường THCS …………… Lớp: 8a_ Họ tên: _ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (LẦN 2) Năm học: 2 0 12 -2 013 MƠN: TIẾNG ANH Điểm Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít I Write the sentences, using the cue words (2, 0pts) Lan / ... TG (20 02, Saturday,January, the summer ……) *FOR(khoảng):đứng trước khoảng TG(minutes,hours ,20 years……) 6)Các dạng so sánh: a.So sánh bằng:S1+be+As+Adj+As+S2 b.So sánh hơn: S1+be+Adj(er)+S2 S1+be+more+Adj+than+S2 ... S+be+becoming+Adj(er)….(trngơi nghỉ nên) Why+do/does/did+S+V1…………? Because+S+V1/ VS-ES/V2-ED……… *Used to+V1…… 8) Câu tường thuật: *S+asked/ told+O+To infinitive…… *S1+said+S2+should+V1……………… *Lưu ý:lúc viết quý phái câu tường...
Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm đồ dùng lý lớp 10 cải thiện de kiem tra 1 tiet lan 2de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa 12de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa hoc 12de kiem tra 1 tiet lan 2 học kì 1 tiếng anh 10đề soát sổ 1 huyết lần 2 hk2 lop 11đề khám nghiệm 1 huyết lần 2 giờ anh 8tổng vừa lòng đề thi hki giờ đồng hồ anh lớp 7 with keyđề thi kiểm tra 1 tiết – lần 2 môn thi tiếng anh 12 pdfbộ đề kiểm tra 1 máu toán 11 đại số lần hai học tập kỳ 1đề soát sổ 1 ngày tiết tân oán 2đề chất vấn 1 huyết chương thơm 2 đại số 8đề khám nghiệm 1 máu cmùi hương 2 đại số 9đề soát sổ 1 ngày tiết chương thơm 2 hình học tập 6đề đánh giá 1 ngày tiết chương thơm 2 đại số 12đề đánh giá 1 tiết lần 1 tiếng anh lớp 7Nghiên cứu giúp sự biến hóa một số trong những cytokin lên trên người bị bệnh xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo tiến trình mua sắm chọn lựa CT CP. Công Nghệ NPVchăm đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vãn tổ chức pha chế, Reviews unique dung dịch tiêm truyền vào điều kiện dã ngoạiBiện pháp làm chủ chuyển động dạy dỗ hát xoan trong ngôi trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, prúc thọGiáo án Sinc học 11 bài bác 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành phạt hiện diệp lục cùng carôtenôitPhát hiện đột nhập dựa vào thuật tân oán k meansNghiên cứu, thiết kế phần mềm smartscan và vận dụng trong đảm bảo mạng laptop siêng dùngNghiên cứu giúp về mô hình thống kê lại học tập sâu và ứng dụng trong dìm dạng văn bản viết tay hạn chếThơ nôm tđọng xuất xắc trào phúng hồ xuân hươngSlàm việc hữu ruộng khu đất cùng tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng ta sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXTnhãi tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự toàn nước tự thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: Tiêu hóa sinh hoạt rượu cồn vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện nay thở ngơi nghỉ thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng hành động cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình vào ngày lễ hội đầu năm mới Đặc điểm bình thường với phương châm của ngành ruột khoang thuyết minc về con trâu lập dàn ý bài bác văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 chuyện cũ vào đậy chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn thêm đi bên trên bến bãi mèo sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài xích thơ từ tình 2