24 MÃ DE THI THPT QUỐC GIA 2020 MÔN SỬ

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho những em học Sử 2K2 tìm hiểu thêm và triển khai so hiệu quả nhanh nhất .

Bạn đang xem: 24 mã de thi thpt quốc gia 2020 môn sử

Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 

Bộ giáo dục đã chính thức công bố đáp án môn Sử 2020, mời những bạn tìm hiểu thêm bảng đáp án sau :

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết chữa đề sử thpt quốc gia 2020 do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.


Bạn đang đọc: Đề Thi THPT Quốc Gia 2020 Môn Lịch Sử (24 mã đề) Có Đáp Án


Đáp án sử THPT 2020 mã đề 301

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 đúng mực nhất :

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

Đáp án sử THPT quốc gia 2020mã đề 302

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C 20. A21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 303

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 304

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C 18. B 19. D 20. D21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C 40. A

Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 306

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 307

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 308

Xem ngay bảng đáp án sử thpt quốc gia 2020 đề 308 đúng mực nhất :

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 310

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 311

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 311 đúng mực nhất :

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A 7. B 8. D 9. A 10. D11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 312

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D31. B 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 313

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 314

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 314 đúng chuẩn nhất :

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C 19. D 20. A21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 315

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D 20. C21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 317

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 318

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 319

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. A21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 320

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất :

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A 31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 321

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A 19. D 20. A21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 322

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. B11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D21. A 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. D 29. C 30. B31. A 32. C 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 323

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 đúng chuẩn nhất :

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A 29. B 30. D31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 324

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đại trà phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất :

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Sử THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến những bạn .

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử mới nhất

Xem ngay hàng loạt nội dung đề Sử của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020 – 2021 được update sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi .

Đề môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

( Đề thi có 04 trang )

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài : 50 phút, không kể thời hạn phát đề

Mã đề thi 321

Câu 1: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã

A. làm thất bại cuộc chiến tranh tổng lực .B. bảo vệ bảo đảm an toàn cơ quan đầu não kháng chiến .C. làm thất bại cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng .D. làm thất bại cuộc chiến tranh cục bộ ,

Câu 2: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nào sau đây của thực dân Pháp?

A. Nava .B. Bôlac .C. Đỗ Lát đo Tatxinhi .D. Rove .

Câu 3: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?

A. Phát xít Nhật .B. Thực dân Anh .C. Trung Hoa Dân quốc .D. Đế quốc Mĩ .

Câu 4: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A. Liên minh châu Âu được xây dựng .B. Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc .C. Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ .D. Cách mạng vô sản ở Nga thành công xuất sắc .

A. thực dân Pháp .B. thực dân Anh .C. thực dân Hà Lan .D. chế độ độc tài thân Mĩ .

Câu 6: Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?

A. Suy thoái trầm trọng .B. Trì trệ lê dài .C. Phát triển nhanh .D. Khủng hoảng nặng nề .

Xem thêm: Cung Mệnh Vô Chính Diệu Nhật Nguyệt Xung Chiếu, Nhathanh Tử Vi Sài Gòn

Câu 7: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

A. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh .B. Phát động trào lưu “ vô sản hóa ” .C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái .D. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa .

Câu 8: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã

A. triển khai cuộc chiến tranh du kích cục bộ .B. mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động .C. lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước .D. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại .

Câu 9: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A. tiềm năng đấu tranh chỉ là những quyền dân chủ .B. chỉ huy cách mạng là giai cấp công nhân .C. tiềm năng đấu tranh chỉ là những quyền dân số .D. chỉ huy cách mạng là giai cấp nông dân .

Câu 10: Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản đang ra đời từ sự phân hóa của tổ chức cách mạng nào sau đây?

A. Nước Ta Quốc dân đảng .B. Hội Liên hiệp thuộc địa .C. Hội Nước Ta Cách mạng Thanh niên .D. Đảng Dân chủ Nước Ta .

Câu 11: Năm 1949, quốc gia nào sau đây chế tạo thành công bom nguyên tử?

A. Liên Xô .B. Thụy Sĩ .C. Thụy Điển .D. Đan Mạch

Câu 12: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?

A. Chỉ thay đổi về tổ chức triển khai và tư tưởng .B. Chỉ tập trung chuyên sâu thay đổi về chính trị .C. Kiên định tiềm năng chủ nghĩa xã hội .D. Chỉ tập trung chuyên sâu thay đổi về văn hóa truyền thống .

Câu 13: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Nhân dân Việt Nam đã

A. triển khai văn minh hóa quốc gia .B. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất .C. Xây dựng chính quyền sở tại cách mạng .D. thực thi công nghiệp hóa quốc gia .

Câu 14: Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã quyết định

A. thực thi thay đổi quốc gia .B. cải cách ruộng đất trong cả nước .C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng .D. xây dựng Mặt trận Việt Minh .

Câu 15: Một trong những âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam trong thời kì 1954-1975 là

A. chia cắt lâu dài hơn quốc gia Nước Ta .B. biến miền Nam thành thị trường xuất khẩu đuy nhất .C. biến miền Nam thành địa thế căn cứ quân sự chiến lược duy nhất .D. biến miền Nam thành liên minh duy nhất .

Câu 16: Trong những năm 40 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại được khởi đầu từ quốc gia nào sau đây?

A. Phần Lan .B. Thụy Điển .C. MỹD. Đất nước xinh đẹp Thái Lan .

Câu 17: Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ân Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?